Opmerkingen over het onderzoek


Samenvatting van de wijze waarop de contouren van  de Wet Werken naar Vermogen en de participatiewet tot stand zijn gekomen en weer van tafel verdwenen en de onderhandelingen met maatschappelijke organisaties daarover in de periode na 15 november 2010 op basis van stukken van het Ministerie van Sociale Zaken uit die periode, beleidsnota's, reacties van maatschappelijke organisaties en andere openbare bronnen zoals krantenartikelen.

Inleiding.

Enige tijd geleden heeft de Bijstandsbond in samenwerking met het onderzoeksbureau Jansen en Jansen een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om inzage te krijgen in de stukken die geleid hebben tot het ontwerp van de Wet Werken naar Vermogen. In eerste instantie werd dit verzoek afgewezen, maar na een bezwaarschrift werden ons toch een aantal documenten toegestuurd. 

De mappen die ons werden toegestuurd bevatten de volgende stukken

  1. Stukken die reeds openbaar zijn. Het betreft hierBestuursakkoord 2011-2015 van VNG en diverse andere partijen. Het regeerakkoordHet gedoogakkoordDocument met verslagen van bezoeken van staatssecretaris De KromVijf kamerstukken (inclusief bijlage hoofdlijnennotitie) 
  1. Stukken die tot nu toe niet openbaar waren maar nu openbaar gemaakt worden.
     Powerpoint presentatie van de regeling werken naar vermogen

3         3.   Stukken die gedeeltelijk openbaar worden gemaakt.
Dit betreft memosets die beginnen op 9 december 2010, toen een set van 6 memo’s werd opgesteld. Het laatste onderdeel van gedeeltelijk openbaar gemaakte stukken is een nota van 15 april 2011.

  1. Stukken die niet openbaar worden gemaakt.
Dit zijn gespreksverslagen van overleggen. Zij beginnen met 15 december 2010 en eindigen op 2 februari 2011. Verder worden niet openbaar gemaakt de conceptversies van de hoofdlijnen notitie waarvan de eerste versie verscheen op 20 december 2010 om 15:30 en de laatste versie verscheen op 20 april 2011 om 18:59. Aangezien de opsomming van de niet openbaar gemaakte verslagen van overleggen op 15  december begint, kan de conclusie luiden dat er geen stukken zijn van 15 november, toen het programmateam werd geformeerd,  tot 9 december, de datum van de eerste memoset. De memosets lijken alleen betrekking te hebben op stukken die betrekking hebben op het overleg met de staatssecretaris, die op bepaalde punten, voorbereid door ambtenaren, beslissingen moest nemen. De gespreksverslagen van overleggen beginnen op 15 december. Na 20 april 2011 zijn geen stukken opgesomd.

De voorgeschiedenis van de onderhandelingen

Uit de stukken blijkt niet, wanneer men precies met het ontwerp van de wet en haar inhoud is begonnen. Er zijn echter uit andere bronnen verschillende openbare rapporten die aan de voorbereiding van de wet ten grondslag hebben gelegen. Het zou in dit verhaal echter te vervoeren, alle relevante stukken op te sommen. Na oktober 2010 zijn talloze documenten en teksten verschenen, die op dit onderwerp betrekking hebben. Het zou zeer veel studie en tijd kosten, hiervan een overzicht te geven. Enkele belangrijke documenten en gebeurtenissen worden hier genoemd. Dit betekent dat het hierna volgende overzicht van het verloop van de onderhandelingen en van de inhoud van de onderhandelingen over de invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) zeer onvolledig is en samengesteld op basis van primaire en secondaire bronnen die verschillende leemtes vertonen. 

Deze weblog is begonnen op 11 april 2013. In de loop van de tijd zullen de artikelen over het verloop van de gebeurtenissen langzaam worden ingevuld en aangevuld. Daarbij wil ik proberen ook de recente onderhandelingen een beetje bij te houden. De lezer kan een artikel over ene bepaalde gebeurtenis op datum vinden. Dus het aanklikken van datum a geeft de gebeurtenissen weer op die dag of in die week. 

Piet van der Lende

1 opmerking: